ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕТАН 18» (ТОВ «ЦЕТАН 18»), код згідно з ЄДРПОУ42041039 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.    Інформація про суб’єкта господарювання
Місце знаходження юридичної особи: 61107, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Решетєя, буд. 3, контактний номер телефону: +380682777469 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2.    Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю є експлуатація автозаправної станції (АЗС) за адресою: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДЯКІВЦІ, АВТОШЛЯХ СТРИЙ- ТЕРНОПІЛЬ- КІРОВОГРАД-ЗНАМ'ЯНКА, 331КМ+586М.
На автозаправній станції (АЗС) передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального (ДП) та  скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).
Режим роботи – цілодобовий.  

Технічна альтернатива 1.
До складу АЗС входять: будівля АЗС, підземні резервуари рідкого моторного палива ( 4 шт.),наземнийрезервуар для СВГ ( 1 шт.),  паливо-роздавальні колонки(3 шт.), тимчасова стоянка для автомобілів.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 розглядається АЗС з наземним розташуванням ємностей зберігання рідкого моторного палива тааналогічним обладнанням під облаштування АЗС.
3.    Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Експлуатацію автозаправної станції (АЗС) здійснюєтьсяна орендованій земельній ділянці загальною площею 0,3014 га. Кадастровий номер земельної ділянки-0522482600:02:000:0123, цільове призначення- 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту т.дорожнього господарства.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальною
альтернативою 2 не розглядається, оскільки земельна ділянка, на якій планується
експлуатація АЗС має відповідне цільове призначення та знаходиться
в оренді у ТОВ «ЦЕТАН 18».
4.    Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч. орендної плати за землю), зайнятості місцевого населення, розвитку промислової складової району, можливість заправки автотранспорту якісним паливом.
5.    Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
    Автозаправна станція (АЗС) призначена для прийняття, зберігання і відпуску нафтопродуктів, які за допомогою насосів паливно-роздавальних колонок (ПРК) подаються з резервуарів в баки автомобілів. Передбачено відпуск бензину, дизельного пального (ДП) та  скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).
Доставка палива на АЗС здійснюється автотранспортом. Злив палива із автоцистерн до резервуару відбувається через герметичні зливні муфти, які знаходяться над резервуарами.
Зберігання рідкого моторного палива передбачено у підземних металевих резервуарах, зберігання СВГ – у наземному  металевому резервуарі.
Ємність резервуарів складає:
- для зберігання бензину –25 м3 ( 1 шт.);
- для зберігання ДП  – 25 м3 (3 шт.);
- для зберігання СВГ – 4,85 м3 ( 1 шт.).
Заправлення автомобілів передбачається 3 паливо-роздавальними колонками (ПРК).
         Для забезпечення потреб АЗС в електроенергії при аварійному відключені електричних мереж  передбачається встановлення бензинового генератора БГ (1 шт.); для догляду за газонами – мотокосарка (1 шт.).
Планованийрічнийобсяг реалізації пального становить: бензину – 100 м3, дизельного пального – 3000 м3, СВГ – 150 м3.
         Режим роботи 365 днів на рік, цілодобово.

6.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства:
-    дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» тощо.
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод відповідно до Закону України «Про управління відходами».
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- дотримуватись нормативів ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;
щодо технічної альтернативи 2:екологічні та інші обмеженняаналогічні технічній  альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
-    дотримання вимогЗемельного Кодексу України;
-    дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони;
-    дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.
7.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Спеціальних еколого - інженерних заходів та захисту території не потрібно. Діяльність підприємства має здійснюватися з урахуванням вимог чинного законодавства. Передбачається розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи. Підключення об’єкта до інженерної інфраструктури здійснюється від інженерних мереж, що проходять біля земельної ділянки, відповідно до діючих договорів.
Проектні рішення при експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2:
  аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
дотримання проектних рішень в період експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.
8.    Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Основними можливими впливами планової діяльності об’єкта на довкілля є:
− клімат і мікроклімат: планована діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат та мікроклімат;
− повітряне середовище: допустимий вплив, джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: дихальні клапани резервуарів з паливом, паливо-роздавальне обладнання, бензогенератор, мотокосарка, транспорт;
− ґрунти:можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку аварії. При дотриманні всіх технологічних процесів та умов експлуатація АЗС не буде мати негативний вплив на стан ґрунтового середовища;
         − геологічне середовище – вплив відсутній;
-    водні ресурси:можливий вплив від утворення стоків в разі порушення умов вивезення стоків і в разі порушення умов зберігання відходів та автомобільного палива. Під час належної експлуатації об’єкту скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній– негативний вплив на водне середовище не передбачається;
− поводження з відходами: утворення побутових та виробничих відходів внаслідок експлуатації АЗС. Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів;
− рослинний та тваринний світ: відсутній, зелені насадження – відсутні, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
          - культурна спадщина: вплив відсутній;
- вплив на соціальне середовище: реалізація планованої діяльності позитивно вплине на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості регіону.
щодо технічної альтернативи 2 – аналогічний технічній альтернативі 1, окрім збільшення впливу на повітряне середовище під час експлуатації (наземні резервуари з паливом в теплу пору року зазнають більшого впливу сонячних променів та високих температур навколишнього середовища, а це призводить до збільшення викидів в атмосферу через запобіжні клапани, в порівнянні з підземним варіантом розташування резервуару).
щодотериторіальноїальтернативи 1: здійсненняпланованоїдіяльності в межах існуючогопромисловогомайданчика не спричинитьзначного негативного впливу на оточуючесередовище та здоров’янаселення. В проектіприйняті та врахованісанітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальніобмеженнязгідно чинного законодавстваУкраїни.
щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність належить до:
другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно пункту 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності зі ст.6 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля  ̶  це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, що провадитиметься на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), не здійснюється, строки розгляду поданої документації зупиняються, висновки з оцінки впливу на довкілля щодо такої планованої діяльності не видаються.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
-    Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації;
-    Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації;
-    Інші документи дозвільного характеру
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля та орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації,
(найменування уповноваженого органу
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29, відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, контактна особа: Сивенюк Іван Миколайович, телефон: (0432) 43-74-08,
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа
(номер телефону та контактна особа)

Версія для людей з вадами зору

Оголошення